Vedtægter

Vedtægter for Team Ishøj Café 60+ Cycling.

§1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Team Ishøj Café 60+ Cycling, i daglig tale kaldet Café60+.  Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune.

 

§2. Foreningens formål.

Det er foreningens formål gennem cykling at kombinere motion, sundhed og socialt samvær for personer på 60 år og derover.

Endvidere er formålet, med udgangspunkt i cyklingen, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det omgivende samfund.

 

§3. Medlemskab af organisationer.

Foreningen er medlem af relevante organisationer, som har til formål at fremme motionscykling samt de lokale idræts- og foreningsforhold.

 

§4. Optagelse af medlemmer.

For at kunne blive holdkørende medlem af Team Ishøj Café 60+ Cycling skal man

1.   Være fyldt 60 år eller fylde 60 år i det kalenderår hvori man optages.

2.   Være i stand til at cykle med den hastighed og over den afstand, der er fastlagt for det enkelte cykelhold.

Foreningen optager også ikke-holdkørende medlemmer. Medlemskab for ikke-holdkørende medlemmer er for personer, der ikke ønsker at deltage i holdkørslen. 

Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

 

§5. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves én gang årligt, og kontingent-året følger kalenderåret.

Der er mulighed for 2 former for kontingent:

1.   Holdkørende medlemskab.

2.   Ikke-holdkørende medlemskab.

 

§6. Udmeldelse – eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel, samt at man ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen er berettiget til at betragte manglende kontingentbetaling som udmeldelse af foreningen. Medlemmet kan dog i så tilfælde, indenfor 3 måneder efter sidste rettidige betalingsdato, ved betaling af det ordinære kontingent, genoptage sit medlemskab uden fornyet optagelsesprocedure eller -gebyr. Hvis rykkerskrivelse er sendt, skal et eventuelt rykkergebyr betales før genoptagelsen er gyldig.

Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ekstraordinære eller ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

§7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel via e-mail, og ved opslag på træningsstederne. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Alle medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for ét (1) andet medlem. Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal, dog ikke vedr. eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens ophør, se §6, §12 og §13. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét (1) medlem ønsker det.

Stk. 2 Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer

6. Behandling af evt. indkomne forslag

7. Valg af formand på lige år

8. Valg af kasserer på ulige år

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, i lige år

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år

11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

12. Valg af revisor

13. Valg af en revisor suppleant

14. Eventuelt.

 

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være myndig, samt være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

 

Stk.3 Referat.

Dirigenten underskriver referatet.

 

§8. Bestyrelsen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Formanden tegner foreningen. Ved optagelse af lån, handel med fast ejendom o. lign. kræves dog den samlede bestyrelses underskrifter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, konstituerer sig med næstformand og sekretær, samt nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

 

§9. Hæftelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

 

§10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker dette. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med skriftlig oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse, med oplysning om emnet, der ønskes behandlet, skal ske som ved ordinær generalforsamling §7. Afstemning som §7.

 

§11. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisor, skal foreligge inden udgangen af januar måned. Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen og fremlægges på den ordinære generalforsamling. Foreningens midler indsættes på foreningens bankkonto.

 

§12. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, der har vedtægtsændring som særskilt punkt på dagsordenen. Forslaget skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 8 dage inden generalforsamlingen. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede – personligt eller ved fuldmagt – og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for forslaget. Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede (personligt eller ved fuldmagt), skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

§13. Foreningens opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede – personligt eller ved fuldmagt, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer er for forslaget. Opnås 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Hvis 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved foreningens ophør opbevares foreningens materiel og formue i Ishøj Idrætsråd i 5 år. Oprettes der ikke en ny motionscykelklub i denne 5-års periode, tilfalder formue m.m. ungdomsarbejde i Ishøj.