Kaptajnens rolle

Kaptajnens rolle

Sikkerhed på vores cykelture er et af de helt væsentlige kriterier for os.

Til at være med til at sikre denne sikkerhed anvender vi kaptajner. Disse kaptajner hos os har typisk været på et 1-dags kursus afholdt af DGI, hvis formål DGI selv beskriver på følgende måde:

’Formålet med DGI kaptajnskursus er, at deltagerne tilegner sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer som kaptajn i klubben, for herigennem at kunne udvikle sikkerhed og adfærd samt at kunne instruere nye hjælpekaptajner i egen klub’.

 

Hver gang vi i Café 60+ kører ud i en gruppe, sørger vi for på forhånd at have udpeget en kaptajn.

 

Dagens kaptajn i Café 60+ leder sin gruppe på vegne af cykelklubben!

Alle deltagere i gruppen SKAL følge hans anvisninger, selvfølgelig forudsat, at man ikke derved bringer sin egen eller gruppens sikkerhed/helbred i fare. Er man ellers utilfreds med kaptajnens instruktioner, følger man dem alligevel, og tager evt. diskussion op på feedback-mødet, når turen er slut.

 

Kaptajnens vigtigste rolle er

 

Inden start at fortælle lidt om den planlagte rute og de specielle forhold, han ønsker at sætte fokus på under dagens tur, med andre ord

 • Informere om dagens rute, evt. informeres der af en udpeget tour-leder 
 • Informere om, hvad der skal ske på dagens tur
 • Minde holdet om klubbens regler og de 10 regler for go’ stil 
 • Sikre, at niveaudelingen er passende, og at der max er 12 på holdet 
 • Sørge for, at alle aftaler er på plads inden afgang


Under turen at være med til at sikre at der bliver cyklet i overensstemmelse med vores retningslinjer for god og sikker kørsel, herunder

 • Evt. nødvendig niveauopdeling af holdet under turen
 • Vejvisning, hvis denne opgave ikke er videregivet
 • Sikre, at færdselsloven overholdes
 • Vejlede og håndhæve GO’ STIL
 • Sikre, at alle kommer hjem
 • Sikre, at der handles i tilfælde af uheld
 • Sikre, at alle overholder aftalte regler i gruppen (hastighed, længde af evt. pauser m.m.)

Straks efter turen at give og modtage feedback til deltagerne på dagens tur herunder:

 •  Ros og anerkendelse for dagens oplevelser (husk: begge veje)
 •  Hvad gik mindre godt i relation til adfærd og sikkerhed, og hvad kan vi gøre for at forbedre dette (husk: begge veje)
 • Evt. personlig dialog med deltagere, som har særlige behov 


Uddybning af kaptajnens rolle:

Helt generelt:  

Dagens kaptajn/kaptajner bør før hver træningssession starte med at orientere om de vigtigste regler for dagens kørsel: Udover naturligvis at følge færdselsloven også at fortælle, hvordan der køres denne dag: ruten, paradekørsel med indlagt skift, fletning til ’en og en’ og tilbage igen, diverse kommandoer, evt. afvigelser fra ’normen’ såsom skiltespurter mm.

Paradekørsel, ’2 og 2’: 

Hvor forholdene tillader det, kan kaptajnen sørge for, at der køres paradekørsel: Her kører man på række, ’2 og 2’, efter hinanden og ikke med forhjulet på siden af eller mellem forankørendes baghjul, og man skifter med passende mellemrum. Dette mellemrum er typisk mellem ½ og 1 km, men kan naturligvis ændres af de givne omstændigheder og af kaptajnen. Har en rytter en dårlig dag, kan han evt. skånes ved kun at tage en kort føring (hurtigt skift igen). Straks efter hjemkomst holder kaptajnen et followupmøde (’debriefing’), hvor man taler om dagens gode og dårlige oplevelser, alt sammen for (om muligt) at gøre de fremtidige ture endnu bedre og endnu mere sikre. Alle hold skal undervises i at køre efter de fælles regler, så vi sikrer, at cyklisterne kan skifte smidigt og sikkert mellem de forskellige hold. Dermed sikrer man også, at to hold kan køre sammen, når der f.eks. er få deltagere mødt op.    

 

 Sikkerhed:

Naturligvis skal færdselsloven overholdes. Dette betyder også, at man cykler på cykelstier, når sådanne findes langs ruten. Er der tale om meget korte cykelstier, f.eks. alene rundt om en rundkørsel, kan kaptajnen dog, hvis trafikken ellers tillader det, godt tillade, at man fortsætter ad vejen et sådant lille stykke. Fuldt stop-skilte SKAL også overholdes, ligesom lyssignaler SKAL respekteres. Kommandoer, se særskilt menupunkt, SKAL følges, og de skal KUN anvendes, når der er behov herfor (men alligevel bedre én gang for meget end én gang for lidt). Og husk: Kommandoer skal videregives!

Holdstørrelse: 

Det maksimale antal deltagere på et hold er 12 personer, kaptajnen inklusive. Dette er en politik, der ikke må fraviges! Er man på dagen mere end 12 personer i den givne gruppe, deler man sig i 2 hold med hver sin kaptajn og Tourleder.  

   

Hastighed: 

Vi har i dag 5 hold, der kører med hver sin gennemsnitlige hastighed: 

Hold 1+: Gennemsnitsfart 26 - 28 km/t

Hold 1: Gennemsnitsfart 24 - 26 km/t

Hold 2: Gennemsnitsfart 22 - 24 km/t 

Hold 3: Gennemsnitsfart 20 - 22 km/t 

Hold 4: Gennemsnitsfart 17 - 20 km/t 

Det skal understreges, at ovenstående er gennemsnitshastigheder for 2 timers cykling (Hold 4 dog kun for 1 time). 

 For at kunne holde en gennemsnitshastighed på f.eks. 20 – 22 km/t er man nødt til nogle gange at cykle med måske 28 km/t (alt afhængig af vejret m.m.), da man på andre tider måske kun kører med 15 km/t. Kan en deltager på holdet ikke følge med i holdets planlagte gennemsnitsfart, skal kaptajnen tage en snak med vedkommende og evt. fortælle ham, at han nok ikke skal køre med holdet igen, før han er i stand til at holde denne planlagte gennemsnitsfart.  

  

Kommandoer: 

Kommandoer fra kaptajnen skal naturligvis følges og videregives. 

Vedr. de enkelte kommandoer henvises til separat side herom.

       

Repressalier: 

Dagens kaptajn har bemyndigelse til at nægte en given person at køre med i sin gruppe, hvis han mener, at vedkommende ikke kan holde gruppens gennemsnitshastighed. Foregår der noget kritisk ude på ruten, har kaptajnen pligt til at stoppe turen og indskærpe reglerne for den eller de overtrædende personer. Det er IKKE stikkeri, hvis andre gør kaptajnen opmærksom på en forseelse, som han ikke selv har set. For mindre forseelser og andre forhold anbefales det at tage situationerne op på followup mødet, der bør afholdes straks ved hjemkomst. Her er det også vigtigt, at de menige deltagere kommer med ris og ros, det hele i bestræbelsen for fremover at få nogle endnu bedre ture med sikkerheden i højsædet!     


 'C' armbind: 

Husk: For at sikre, at alle deltagere på turen er klar over, hvem dagens kaptajn er, kører denne med et særligt kaptajnsarmbind med tydelig ’C’ markering. 


Vicekaptajn ved store hold 

Ved kørsel med ’store’ hold, dvs. på hold fra 9 – 12 personer, bør man bestræbe sig på at have såvel en kaptajn som en vicekaptajn på holdet. Disse 2 personer placerer sig fra starten i hver sin ’ende’ af feltet, så man, også når man rokerer, har en sådan ’kaptajn’ liggende både foran og bagved i feltet. 

      

Tourleder vs. kaptajn: 

Kaptajnen er typisk også tourleder, men dette kan sagtens fraviges, og i så fald er arbejdsfordelingen givet: Tourlederen bestemmer den vej, der skal køres og ikke andet, alt andet styres af kaptajnen!

Tourleder/kaptajn skal afgive kommandoer om sving mm i god tid, inden man når punktet og sikre sig, at også de forrestkørende har hørt kommandoen. Dette gøres, ved at de forreste, efter modtagelse af kommandoen, rækker en hånd op og hurtigt viser den vej, der skal fortsættes ad.

Der kan naturligvis også køres ture, der ikke på forhånd er oprettet som en af vores gps-ruter!