Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 

04.10.2018

 

 

 

Team Ishøj Café 60+ Cyclings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Team Ishøj Café 60+ Cycling er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Esben Skau    

Adresse: Strandhaven 198, 2665  Vallensbæk

CVR nr.: 38 51 71 98 

Telefonnr.: 40754724    

Mail: skau@paradis.dk    

Website: cafe60plus.dk

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

Medlemsoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

 

Her indsamler vi oplysningerne fra 

Vi får oplysningerne fra dig.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 Foreningens berettigede interesser i at behandle dine oplysninger. 

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.

Formålene:

Foreningens medlemshåntering, herunder kontingentopkrævning. 

Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter. 

Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

Udøvelse af idrætsaktivitet. 

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne, herunder i forhold til generalforsamling. 

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 

Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter. 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en kortere periode efter din udmeldelse af foreningen.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. 

Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

Retten til indsigt i egne personoplysninger 

Retten til berigtigelse 

Retten til sletning 

Retten til begrænsning af behandling 

Retten til dataportabilitet 

Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at får rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttetsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du meddelelse herom.